Przejdź do treści

Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 – działanie 1.4 „Cyfryzacja administracji publicznej”

W erze dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych, cyfryzacja administracji publicznej staje się kluczowym elementem modernizacji regionów. Program „Fundusze Europejskie dla Śląska” w ramach działania 1.4 ma na celu wspieranie procesu cyfryzacji administracji publicznej, aby zwiększyć jej efektywność, transparentność i dostępność dla obywateli. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, instytucje publiczne w województwie śląskim mogą wprowadzać nowoczesne rozwiązania informatyczne, które ułatwiają kontakt mieszkańców z urzędami oraz usprawniają realizację wielu procedur administracyjnych.

Informacje wstępne o konkursie „Cyfryzacja administacji publicznej”

Konkurs „Cyfryzacja administracji publicznej” jest kluczowym elementem programu „Fundusze Europejskie dla Śląska”. Jego głównym celem jest maksymalizacja korzyści płynących z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz instytucji publicznych. Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, możliwe będzie wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych, które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej.

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:

 1. Cyfryzacja procesów back-office w podmiotach świadczących usługi publiczne oraz elementy smart city,
 2. Tworzenie i rozwój e-usług publicznych,
 3. Digitalizacja i udostępnianie danych.

Harmonogram programu

Nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowano od 20 czerwca do 30 sierpnia 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie będą składane za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

O dofinansowanie ubiegać mogą się następujące jednostki z województwa śląskiego:

 • podmioty administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • partnerstwa,
 • służby publiczne,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • instytucje nauki i edukacji.

Obszary mogące być przedmiotem dofinansowania

Pierwszy typ projektu – Cyfryzacja procesów back-office w podmiotach świadczących usługi publiczne oraz elementy smart city

W ramach pierwszego typu projektów realizowane będą inwestycje mające na celu cyfryzację procesów w podmiotach świadczących usługi publiczne. Celem tych działań jest uproszczenie i usprawnienie oferowanych usług publicznych.
Projekty mogą obejmować zarówno modernizację zaplecza biurowego (back office), jak i wdrażanie elementów smart city, aby zwiększyć interaktywność i wydajność infrastruktury miejskiej.

Rozwiązania Back Office

W zakresie rozwiązań back office wspierane będą projekty związane z podniesieniem jakości świadczonych usług publicznych, w tym:

 • Systemy obiegu dokumentów – usprawniające przepływ informacji w organizacji.
 • Systemy zarządzania organizacją – dotyczące zarządzania personelem oraz finansami i księgowością.
 • Inne systemy – mające na celu usprawnienie istniejących procedur i podniesienie poziomu cyfryzacji procesów oraz usług.

Rozwiązania Smart City

W zakresie rozwiązań smart city wspierane będą wszelkie inicjatywy wykorzystujące nowe technologie w celu polepszenia jakości życia mieszkańców. Dofinansowanie obejmuje zakup:

 • Narzędzi informatycznych – oprogramowanie i aplikacje wspierające cyfryzację administracji.
 • Sprzętu do cyfryzacji – niezbędne urządzenia i infrastruktura do modernizacji procesów administracyjnych.
 • Inteligentnych czujników i infrastruktury smart city – technologie monitorujące i optymalizujące funkcjonowanie miejskich systemów.

Drugi typ projektu – Tworzenie i rozwój e-usług publicznych

W ramach drugiego typu projektów, wsparcie obejmie tworzenie i rozwijanie e-usług publicznych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym oraz regionalnym. Usługi te będą skierowane do różnych grup odbiorców:

 • Mieszkańców (A2C)
 • Przedsiębiorców (A2B)
 • Administracji i instytucji publicznych (A2A) – usługi służące do wymiany danych między instytucjami.

Cel i korzyści realizacji projektów e-usług publicznych

Realizacja tych projektów przyczyni się do zwiększenia popularności i wykorzystania e-usług publicznych. Wsparcie obejmie dostosowanie projektowanych rozwiązań do potrzeb ich odbiorców, co pozwoli na lepsze dopasowanie usług do oczekiwań użytkowników.

Wsparcie przeznaczone będzie na nowe i znacząco ulepszone e-usługi publiczne, umożliwiające załatwienie sprawy w sposób całkowicie zdalny. Kluczowe jest, aby e-usługi te charakteryzowała pełna dostępność online, osiągając 4. lub 5. poziom dojrzałości.

Zakres dofinansowania

Dofinansowanie obejmie zakup:

 • Narzędzi informatycznych – oprogramowanie i aplikacje niezbędne do świadczenia e-usług publicznych.
 • Sprzętu – urządzenia potrzebne do świadczenia usług publicznych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym.

Trzeci typ projektu – Digitalizacja i udostępnianie danych

W ramach trzeciego typu projektów, interwencja ma na celu zwiększenie dostępności danych publicznych posiadanych przez podmioty administracji samorządowej oraz samorządowe jednostki organizacyjne.

Digitalizacja zasobów i tworzenie map cyfrowych

Projekty mogą obejmować digitalizację zasobów, a w przypadku zasobów mapowych – tworzenie map cyfrowych dostępnych online. Udostępnione dane muszą być interoperacyjne i nadawać się do ponownego wykorzystania.

Udostępnianie zbiorów danych o wysokiej wartości

Szczególnie pożądane będzie udostępnianie zbiorów danych o wysokiej wartości, takich jak:

 • Dokumenty o dużej wartości społecznej, środowiskowej i gospodarczej – których ponowne wykorzystanie przynosi znaczące korzyści.
 • Dane dynamiczne – dokumenty cyfrowe podlegające częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym, takie jak dane generowane przez czujniki, które szybko się zmieniają lub dezaktualizują.

Zakres dofinansowania

Dofinansowanie obejmie zakup:

 • Narzędzi informatycznych – oprogramowanie wspierające cyfryzację i udostępnianie zasobów.
 • Sprzętu – niezbędnego do cyfryzacji i udostępnienia zasobów, a także sprzętu związanego z digitalizacją, w tym geodezyjnych pomiarów terenowych, ale tylko w uzasadnionych przypadkach.

W ramach działania 1.4 możliwe jest łączenie wszystkich typów projektów, które obejmują różnorodne inwestycje.

Elementy podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa

Jako integralny element każdej inwestycji, niezależnie od typu projektu, możliwe jest wdrożenie rozwiązań mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa danego podmiotu. W szczególności:

 • Nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z odpowiednim oprogramowaniem.
 • Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.

Dopuszcza się także przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w jednostce objętej wsparciem.
Dodatkowo, w ramach wszystkich realizowanych projektów istnieje możliwość uzyskania wsparcia na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe pracowników związane z danym projektem.

Kluczowe wymagania i preferencje

Uzasadnienie inwestycji

Inwestycje w infrastrukturę informatyczną muszą być uzasadnione celami projektu oraz analizą wskazującą na brak dostępności wystarczających zasobów w ramach administracji publicznej, niezbędnych do tworzenia, wdrażania lub obsługi e-usług publicznych.

Wyłączenia i zgodność z dyrektywami

Ze wsparcia w ramach działania wyłączone są projekty obejmujące cyfryzację zasobów w obszarze kultury.
Projekty dotyczące digitalizacji muszą być zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (typ projektu 3).
Projekty dotyczące danych geodezyjnych i kartograficznych muszą posiadać pozytywną opinię Głównego Geodety Kraju.

Analiza potrzeb i użytkowników

Na etapie przygotowania projektu należy obowiązkowo zidentyfikować grupę potencjalnych użytkowników oraz:

 • Przeprowadzić analizę potrzeb.
 • Dokonać analizy wariantowej.

Komplementarność i interoperacyjność

Inwestycje muszą być komplementarne i interoperacyjne z istniejącymi oraz planowanymi e-usługami na poziomie regionalnym i krajowym, a także zgodne z pryncypiami Architektury Informacyjnej Państwa.

Standardy dostępności

 • Beneficjenci zobowiązani będą do tworzenia i świadczenia usług elektronicznych spełniających standardy dostępności zgodnie z dyrektywami:
  • (UE) 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług.
  • (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 • Wnioskodawca publikujący treści internetowe zobowiązany jest zapewnić ich zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) oraz ze standardem cyfrowym.
 • W produktach będących efektem realizacji projektów wymagana jest dostępność cyfrowa na poziomie co najmniej standardu WCAG 2.1 na poziomie AA. Pozytywna realizacja cyfrowego standardu dostępności będzie warunkiem brzegowym.

Zgodność ze standardami cyberbezpieczeństwa

Inwestycje muszą być zgodne ze standardami wyznaczonymi w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Preferowane warunki dofinansowania

Priorytetowe obszary wsparcia

Priorytetowe wsparcie uzyskają usługi cyfrowe realizowane w następujących obszarach:

 • Administracja publiczna
 • Wsparcie przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla zdrowia
 • Informacja przestrzenna
 • Digitalizacja zasobów

Działania premiowane

Premiowane będą projekty obejmujące:

 • Działania proekologiczne – w szczególności zmierzające do:
  • Redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • Zastosowania rozwiązań ograniczających zapotrzebowanie na energię elektryczną
  • Wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • Projekty wspierające cele środowiskowe – mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określonych w rozporządzeniu (UE) 2020/852.
 • Projekty zwiększające cyberbezpieczeństwo – uwzględniające wydatki związane z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa.
 • Projekty komplementarne z projektami transnarodowymi – np. Interreg Europa Środkowa 2021-2027 lub Interreg Europa 2021-2027.

Preferencje w realizacji zamówień publicznych

Preferowana będzie realizacja zielonych zamówień publicznych w oparciu o opracowane przez Komisję Europejską wspólne kryteria możliwe do stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Projekty spełniające powyższe preferowane warunki dofinansowania będą miały większe szanse na uzyskanie wsparcia w ramach działania 1.4 „Cyfryzacja administracji publicznej”. Dzięki temu, możliwe będzie tworzenie bardziej efektywnych, ekologicznych i bezpiecznych usług cyfrowych, które przynoszą korzyści zarówno administracji, jak i obywatelom oraz przedsiębiorcom.

Wysokość dofinansowania i budżet konkursu

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje o wsparciu

Szczegółowe informacje dotyczące intensywności wsparcia zostaną podane po opublikowaniu regulaminu konkursu.

Budżet konkursu

Budżet konkursu wynosi 200 250 000 zł (słownie: dwieście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Podsumowanie

Dla śląskich samorządów, opisane działanie 1.4 „Cyfryzacja administracji publicznej” stanowi wyjątkową okazję do podniesienia poziomu procesów informacyjnych gmin i miast. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych nie tylko uprości i usprawni oferowane usługi publiczne, ale także przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez efektywniejsze zarządzanie infrastrukturą miejską.

Jako przedsiębiorstwo specjalizujące się w obsłudze podmiotów sektora publicznego posiadamy szeroką gamę produktów i narzędzi, które idealnie wpisują się w cele i działania objęte refundacjami w ramach powyższego programu. Nasze rozwiązania, w tym narzędzia informatyczne, są zaprojektowane z myślą o podniesieniu poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa w samorządach.

Poniżej przedstawiamy tabelę, która przedstawia jak nasze produkty wpisują się w poszczególne typy projektów FESL 1.4

cyfryzacja procesów
back-office oraz smart city
e-usługi publicznedigitalizacja i udostępnianie
danych
BIciti
citiData
citiApp
citiChat
WEBciti

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia naszej oferty oraz możliwości składania wniosków o dofinansowanie na produkty z naszej oferty. Nasi eksperci chętnie pomogą Państwu w pełnym wykorzystaniu dostępnych środków i w realizacji projektów cyfryzacyjnych na najwyższym poziomie.

Koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *